Инвестиционно Строителна Борса
0879 357 100, 0879 357 106

Бързо търсене:

ТЪРСЕНЕ ПО
КАРТА
Търси за реални
клиенти

Често задавани въпроси

1. Мога ли да водя преговори за цената на имота, който искам да закупя?
В условията на пазарни взаимоотношения всички параметри по една сделка подлежат на договаряне. Нашият съвет е първоначално да се осъществи обстоен оглед на избраните имоти и едва след това, на основата на пазарната конюктура и на конкретни факти и аргументи, свързани със състоянието и местоположението на имота, да се пристъпи към преговори със собствениците само на реално интересуващите Ви имоти. Ако смятате за необходимо преди да пристъпите към подобен разговор, потърсете консултация и с различни специалисти (юристи, оценители, проектанти, строители и т.н.) на чиито заключения сте готов да се доверите и едва тогава вземете своето окончателно решение.


2. Какво представлява Предварителния договор за покупко-продажба и какво е неговото значение?
Предварителният договор за покупко-продажба на недвижим имот се изготвя в писмена форма за да гарантира добрата воля и намеренията на страните и да конкретизира всички условия при които ще бъде реализирана сделката и ще бъде подписан Окончателния договор във формата на Нотариален акт. Страните по договора се подписват лично или чрез надлежно упълномощени от тях лица, като трябва да се има предвид, че няма законово изискване в България този тип договори да бъдат нотариално заверени.
В един предварителен договор за покупко-продажба задължително фигурират:                       

страни по договора, дата и място на неговото сключване                                                                                                                

предмет на договора с пълното и точно описание на недвижимия имот                                   

крайна цената на имота и начин за нейното плащане.                                                                      

срок и място за финализиране на сделката                                                                               

неустойки за страните при виновен отказ и неизпълнение на задълженията по договора.     

при продажба на имот ведно с намиращото се в него движимо имущество (обзавеждане и др.) като неразделна част от този договор се изготвя подробен опис на имуществото.

При отказ на някоя от страните да изпълни подписаният договор, по силата на чл. 19, ал. 3 от ЗЗД ответната страна по договора може да поиска неговото обявяване за окончателен по съдебен ред, ако е изпълнила своите задължения по договора.


3. Как и кога става плащането на цената на имота?
Няма законово задължение за това кога и как трябва да бъде платена цената за покупко-продажба на недвижимия имот. Всичко това е предмет на договорни отношения между страните – цялата цена може да бъде платена предварително, в деня на подписването на Нотариалния акт, разсрочено на вноски или отложено в някакъв разумен срок. Всички плащания се удостоверяват с банкови извлечения за платените суми или с разписки за платените в брой суми по сделката. Важно е да се знае, че считано от 01.07.2011год. има законово изискване при сделки с недвижими имоти на стойност над 10000 лева плащанията да се извършват само по банков път.


4. Какво представлява Окончателния договор за покупка на имота
Окончателния договор за покупко продажбата на имот е договор с вещно правен характер съставен под формата на Нотариален акт, с чието подписване на практика се прехвърля собствеността на конкретния недвижим имот от продавача на купувача. Подписването на Нотариалния акт става пред компетентен Нотариус с район на действие, съдебния район в който се намира имота, след което още същият ден Нотариуса представя Нотариалния акт в службата по вписвания по местонахождение на имота за вписването му в Имотния регистър към Агенцията по вписванията.
 

По-лесно с ICB